Szczesny Invest - domy jednorodzinne i szeregowe na sprzedaż na Kaszubach
  • Biuro sprzedaży: 83-330 Borkowo, ul. Kartuska 5A
  • 692 522 869

DZIAŁKA

Oferujemy również działkę w malowniczej części gminy Żukowo, w miejscowości Skrzeszewo Żukowskie. Działka jest o powierzchni 930m2

Wybrane informacje z decyzji o warunkach zabudowy:

  • linie zabudowy – muszą uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami),
  • powierzchnia zabudowy – do 20% pow. terenu,
  • szerokość elewacji frontowej – do 14m,
  • powierzchnia biologicznie czynna min. 25%,
  • wysokość budynku – do 9m,
  • dach budynku (rodzaj i geometria dachu) – dach dwuspadowy o spadku 35-45°, nad częścią garażową dopuszcza się dach płaski o spadku 2-15°, kierunku kalenicy nie określa się,
  • dopuszcza się budowę garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego.